KakaoTalk 2.7.5.2024

KakaoTalk 2.7.5.2024

Kakao – 32,8MB – Shareware –
KakaoTalk is an IM client powered with a lot of chatting features. You can create a unique look and feel that is all your own. With the custom theme feature, you can transform your wallpaper, chat bubbles, font, color scheme and more. Themes can be checked on an online verification page.

Tổng quan

KakaoTalk là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Kakao.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của KakaoTalk là 2.7.5.2024, phát hành vào ngày 07/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/07/2013.

KakaoTalk đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 32,8MB.

KakaoTalk Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho KakaoTalk!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có KakaoTalk cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại